Garantivillkor

Alla blandare och tillbehör från FM Mattsson konstrueras och tillverkas enligt gällande EU-standarder. Produkterna testas grundligt i vår fabrik innan de levereras ut till kund. Vi ber dig läsa och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet hos produkten.

Reklamation
Om du inte är nöjd eller om varan är felaktig ska du reklamera varan där du har inhandlat den (i butiken eller via installatören). Som kund ska du kunna styrka tidpunkt för inköp av varan genom att uppvisa kvitto eller kopia av faktura som avser leveransen.

Garantier
För att garantin skall gälla skall blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation skall vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med gällande branschregler. Garantin omfattar inte frysskador eller skador och funktionsfel som uppkommit genom orenheter i vattnet. Garantin gäller heller inte fel som orsakats av felaktig rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel). Fel som beror på normalt produktslitage, tex repor i ytan, felaktig och/eller oaktsam installation, användning av reservdelar av annat fabrikat, felaktig användning, eller underlåtenhet att följa monterings- eller serviceinstruktioner ersätts inte.

Garantin täcker inte kostnader för annat än vad som här nedan anges. Eventuella kostnader för tredje part ska täckas av försäkring som innehas av installerande företag eller av brukaren.

Garantin gäller inte om produkten är eller har varit märkt som ett ”ej funktionsdugligt” utställningsexemplar.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet (tex. förhöjt eller negativt tryck eller spänning i ledning) samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

2 års garanti
I enlighet med konsumentköplagen ersätter vi tillverknings- och materialfel, samt direkta utbyteskostnader under två (2) år. Garantitid för FM Mattsson produkter är 2 år från inköpsdatumet, eller i det fall man saknar inköpsdatum, 2 år från det varan tagits i bruk (skall kunna visas när slutbesiktning av installerad vara skett). Reklamationen måste godkännas av oss innan arbete påbörjas.

Dessutom så har FM Mattsson även en funktionsgaranti om 5 år från det att blandaren tagits i bruk, där vi kostnadsfritt tillhandahåller ny reservdel men där kunden får bekosta installationen. Funktionsgarantin består av följande delar:

5 års kalkgaranti
Även om du har kalkhaltigt vatten i ditt hem så ska det inte påverka funktionen hos våra blandare. Det garanterar vi. Vi åtar oss att åtgärda eventuella fel om funktionen hos blandarens styrenhet skulle bli nedsatt på grund av kalkbeläggningar. Garantin gäller alla FM Mattssons säkerhetsblandare med temperatur- och tryckkompenserande termostatinsats.

5 års temperaturgaranti
Vi garanterar att temperaturen håller sig inom +– 1 °C när du använder rinnande vatten, även om temperatur och tryck i ledningarna varierar inom ramen för SS-EN 1111. Självklart behöver du ha tillgång till varmvatten för att garantin ska gälla. Garantin gäller alla FM Mattssons säkerhetsblandare med temperatur- och tryckkompenserande termostatinsats.

5 års garanti mot tryckstötar
Du slipper smällar och tryckstötar i rören tack vare vår världsunika mjukstängningsteknik. Det garanterar vi. Vi åtar oss att åtgärda eventuella fel om blandarens stängningstid inte är minst 0,2 sekunder. Garantin gäller alla FM Mattssons ettgreppsblandare med mjukstängningsfunktion.

5 års droppgaranti
Vi garanterar att reglerenheter för våra säkerhets- och ettgreppsblandare inte orsakar läckage inom 5 år från det att blandaren tagits i bruk.

Funktionsgarantin täcker inte batterier, strålsamlare eller andra delar som kräver regelbundet underhåll. Den täcker inte heller fel som orsakats av smuts eller felaktig montering, se medföljande monterings och serviceinstruktion.

10 års funktionsgaranti 
Vår nya serie 9000XE är utrustad med den allra senaste tekniken och är vår mest hållbara serie någonsin. Vi åtar oss att kostnadsfritt tillhandahålla en ny reservdel om funktionen i ettgreppsinsats eller reglerinsats i en produkt ur 9000XE sortimentet blir nedsatt inom 10 år från produkten tagits i bruk.

Funktionsgarantin täcker inte batterier, strålsamlare eller andra delar som kräver regelbundet underhåll. Den täcker inte heller fel som orsakats av smuts eller felaktig montering, se medföljande monterings och serviceinstruktion.

Reservdelsgaranti 10 år
Våra produkter håller hög kvalitet och är skapta för att tjänstgöra i många år. FM Mattsson tillhandahåller reservdelar för att upprätthålla funktionen i minst 10 år från det att blandaren har utgått ur sortimentet. För tillbehör och duschanordningar garanteras tillgänglighet av utbytesprodukter eller likvärdigt material för att upprätthålla funktionen. För ytbehandlade detaljer som inte är förkromade garanteras reservdelar i 2 år efter det att produkten utgått ur sortimentet.