Next Uddannelse København

Fremtidens ejendomsserviceteknikere bliver godt forberedt på virke-lighedens opgaver med VVS-armaturer og andre tekniske installationer. Uddannelsesinstitutionen NEXT Uddannelse København har indgået et nytænkende samarbejde med FM Mattsson Mora Group Danmark, som har leveret armaturer til fire helt       specielle undervisningshuse.

Som regel er der et stykke vej fra teori til praksis, når det gælder uddannelse. Men på NEXT Uddannelse København er den afstand blevet markant kortere.

- Ideen er at bygge bro mellem teori og prak-sis og undervise vores studerende i et miljø, der er så virkelighedsnært som muligt, fastslår Jesper Dabelsteen, projektleder og teknisk rådgiver hos NEXT Uddannelse København.

Skolen udbyder en lang række erhvervs- og ungdomsuddannelser, blandt andet den to år og ni måneder lange uddannelse til ejen-domsservicetekniker. Takket være et innova-tivt samarbejde med blandt andre FM Matts-son Mora Group Danmark får de studerende på uddannelsen til ejendomsservicetekniker nu et langt mere realistisk undervisningsmiljø. Samarbejdet går helt konkret ud på, at FM Mattsson Mora har leveret armaturer til fire helt nye undervisningshuse på NEXT Uddannelse Københavns afdeling i Glostrup. Tre af de fire huse er udstyret med de tekniske installationer, vi typisk finder i boliger. Foruden armaturer til køkken og bad er det fx el-installation, varme, ventilation, vaskemaskine, WC og afløb.

Realistiske forhold

- Husene har kort sagt alle de installationer, vores studerende skal arbejde med i deres fremtidige jobs. Vi lærer dem at installere, vedligeholde, fejlsøge, reparere og udskifte under langt mere realistiske forhold end vi kan lære dem med ord og billeder i et undervisningslokale. Der er stor forskel på at lære noget gennem teori og på at arbejde konkret med tingene, der hvor de er monteret, siger Jesper Dabelsteen.

Netop kravet om et realistisk miljø er en af grundene til, at NEXT Uddannelse København valgte FM Mattsson Mora Group som samar-bejdspartner på armatursiden.

FM Mattsson Mora er en af markedets førende producenter af vandhaner og brusearmaturer til både boliger og erhverv, så der er stor chan-ce for, at fremtidens ejendomsserviceteknike-re vil møde armaturer af mærket FM Mattsson eller Mora i deres kommende jobs.

Blikket rettet mod fremtiden

Men NEXT Uddannelse København har også blikket rettet mod den fremtid, som ligger lidt længere ude på horisonten. Derfor er et af de fire nye undervisningshuse bestykket med hvad man fristes til at kalde fremtidens instal-lationer. Her spiller nye teknologier, intelligens og Internet of Things (IoT) en central rolle, for-klarer Jesper Dabelsteen:

- Udviklingen inden for det smarte hjem går hurtigt, og vil vil også gerne klæde vores stude-rende på til at arbejde med de nyeste teknolo-gier. Vores fjerde hus er derfor lidt anderledes end de øvrige tre og har de mere avancerede og teknologidrevede installationer.

Elektroniske armaturer kommunikerer via IoT For eksempel har FM Mattsson leveret arma-turer i den innovative Tronic WMS-serie til det fremtidsorienterede hus. Tronic WMS er en serie elektroniske armaturer, som ikke kun åb-ner og lukker automatisk for vandet ved hjælp af en sensor, men også kommunikerer online.

Claus Dennis, som er ansvarlig for salg til ener-girådgivere og arkitekter hos FM Mattsson Mora Group, forklarer:

- Tronic WMS benytter IoT-teknologi til at kommunikere med en platform, som analyse-rer forbruget. Platformen hjælper både med at optimere vand- og energiforbruget og med at planlægge service og vedligeholdelse. Det giver et væld af nye muligheder, og vi er meget glade for, at NEXT Uddannelse København har valgt også at tage den vinkel med i et projekt, som i forvejen er meget visionært.

Videnscenter for udvikling

Underviserne på uddannelsen til ejendoms-servicetekniker er i fuld gang med at indar-bejde det nye, realistiske miljø i deres un-dervisningsplaner, og reaktionerne fra både studerende og undervisere er positive.

Jesper Dabelsteen håber, at samarbejdet om de nye undervisningshuse på sigt kan udvides. Og ikke mindst ser han det som et eksempel på gevinsten ved godt samarbejde mellem ud-dannelsesinstitutioner og private virksomhe-der som fx FM Mattsson Mora.

- Ambitionen er at bruge vores erfaringer fra de fire nye huse til at opbygge et videnscen-ter for fortsat udvikling af nye koncepter for undervisning og samarbejder. Jeg ser et stort potentiale, for selvfølgelig er det oplagt, at er-hvervsliv og skoler skal være tæt på hinanden, siger han.

Mora Cera B5 håndvask armatur (til venstre), og Mora Cera K5 Køkkenarmatur (til højre) installeret i NEXTs undervisningsmiljøer